O nás

V súkromnej materskej škole Veselý úľ si uvedomujeme, že obdobie predškolského veku má veľký vplyv na ďalší život človeka. Dieťa, ktoré má v prvých rokoch života dobré emocionálne zázemie, získava lepšie predpoklady pre zdravý vývin a je úspešnejšie v živote.  Preto naša materská škola vytvára podnetné prijímajúce prostredie s individuálnym prístupom pre všetky deti – zdravé aj deti inak obdarované (so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami), ktoré sú v škôlke integrované. Vytvorenie prirodzených životných situácií počas dňa napĺňa obidve skupiny vzájomným poznávaním, rešpektovaním, toleranciou, komunikáciou a pomocou.


"V našom úli je každý deň veselý"

Tím Veselý úľ 

Výhodou malého počtu detí v triede je nielen možnosť individuálneho prístupu, ale zároveň sa tým znižuje chorobnosť detí. Zastávame názor, že dieťa tvorivé v hre a v činnostiach, je tvorivé i v bežnom živote, v riešení najrozličnejších problémov a lepšie zvláda stresové situácie, ktoré bežný život prináša. Preto sa zameriavame na rozvoj kreativity a flexibility.

Naše pani učiteľky sú vysokoškolsky vzdelané v odbore predškolská a špeciálna pedagogika s moderným prístupom k výchove a vzdelávaniu detí. Ich prístup je založený na láske a dôvere k dieťaťu. V takejto výchove sa posilňuje sebaúcta a zvyšuje sa sebavedomie dieťaťa. 

V záujme čo najúčinnejšieho rozvoja osobnosti dieťaťa je naším cieľom vtiahnuť rodičov čo najviac do aktívnej spolupráce s našou materskou školou. Spoluprácu s rodičmi budujeme na báze partnerských osobných vzťahov. V centre tejto spolupráce je dieťa a jeho potreby.

Rešpektujeme stravovacie návyky a odpočinok detí podľa želania rodičov. 

Našou výhodou je, že sa nachádzame vo výbornej lokalite. V blízkosti sa nachádza obchodné centrum Budúcnosť, pošta, lekáreň…, cca 10 minút od IKEA / Avion. K materskej škole je dobrý prístup aj od obcí smerom od Senca (Ivanka pri Dunaji, Bernolákovo, Čierna Voda, Most pri Bratislave…).

V blízkosti materskej školy je „pešia zóna“ (ul. V. Clementisa) uprostred zelene. Súčasťou zariadenia je veľká uzavretá – bezpečná záhrada s ihriskom, ktorej druhú časť využíva fungujúca štátna materská škola.

 

Čo poskytujeme

Poskytujeme predprimárne vzdelávanie v súlade so štátnym vzdelávacím  programom. Po ukončení dochádzky pred nástupom do ZŠ od nás dieťa obdrží osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania. Náš prístup stavia na silných stránkach každého dieťaťa a rozvíja ich podľa potrieb samotného dieťaťa a rodiny.

Čo ešte ponúkame

  • Individuálny prístup k dieťaťu (nielen počas procesu adaptácie)
  • Rozvoj kreativity a flexibility dieťaťa
  • Zvládanie stresových a konfliktných situácií
  • Podpora sebadôvery a sebapoznania detí
  • Kolektív s menším počtom detí
  • Tvorivé aktivity (tradičné a netradičné materiály, hudobné nástroje a pohybové aktivity)
  • Relaxačné hry a masáže
  • Partnerskú spoluprácu s rodinou
  • Spolupráca so Súkromným centrom prevencie a poradenstva (logopédia, psychologická starostlivosť a poradenstvo)

Kontakt

 
Telefón
 
E-mail
 
Adresa

Stálicová 2, Ružinov - Bratislava